Vedtægter

Afsnit I

Navn og formål

Kap. 1. Navn og formål

§ 1.

Foreningen, hvis navn er ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING, er stiftet den 3. november 1935 ved sammenslutning af daværende Espergærde Boldklub og Espergærde Gymnastikforening

§ 2.

Dens formål er at samle dyrkere af og interesserede i idræt og motion, samt almennyttige formål.

Afsnit II

Hovedforeningen

Kap. 2 Hovedforeningen

§ 3

Hovedforeningens opgave er at forestå koordinering og samarbejde mellem de enkelte afdelinger samt repræsentere foreningen udadtil i samtlige forhold, også forhold der vedrører de enkelte afdelinger.

Generalforsamlingen.

§ 4.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

§ 5.

Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, meddeles medlemmerne tidligst 6 uger og senest 8 dage før dens afholdelse.

§ 6.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og dens beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. Jfr. dog § 39 og § 40 .

Dirigenten vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men skal dog, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, lade afstemningen foregå skriftligt.

Alle valg skal foregå skriftligt, såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges. Bliver der ved en afstemning stemmelighed, foretages ny afstemning.

Stemmeberettiget er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som mindst 1 måned har været medlem af foreningen.

§ 7.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskaber.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand, forretningsudvalg, revisorer og suppleanter
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8.

Generalforsamlingen vælger formand, 4 medlemmer til forretningsudvalget, 2 suppleanter til forretningsudvalget, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Formanden vælges for et år gangen.

Medlemmerne til forretningsudvalget vælges for to år ad gangen, således at der vælges 2 medlemmer til forretningsudvalget ved hver generalforsamling

Bestyrelsessuppleanterne, revisorerne og revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Formanden kan ikke være medlem af en afdelingsbestyrelse.

Revisorerne og revisorsuppleanten kan ikke være medlem af nogen bestyrelse inden for foreningen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer dog mindst 25 personer ved skriftlig henvendelse til formanden under angivelse af forhandlingsemnet forlanger en sådan afholdt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter det fremsatte forlangende er modtaget af formanden.

Hovedbestyrelsen.

§ 10.

Bestyrelsen, der næst efter generalforsamlingen er den højeste myndighed inden for foreningen, skal forestå alle samlede foreningsarrangementer.

Bestyrelsen består af formanden og de 4 af generalforsamlingen valgte medlemmer til forretningsudvalget, samt formændene for idrætsafdelingerne.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

Hvis en afdelingsformand ikke kan deltage i et af bestyrelsen varslet møde, kan afdelingen lade sig repræsentere af næstformanden, eller i dennes forfald et andet medlem af afdelingsbestyrelsen.

§ 11.

Kassereren fører foreningens regnskaber, ligesom alle ind- og udbetalinger sker ved ham. Han fører endvidere medlemskartoteket.

§ 12.

Sekretæren fører protokol over møder og generalforsamlinger samt fører foreningens korrespondance.

Forretningsudvalg

§ 13.

Formanden og de 4 af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer danner et forretningsudvalg, der forestår den daglige ledelse af foreningen.

Afsnit III

Idrætsafdelingerne

Kap. 3 Idrætsafdelingerne.

Nye afdelinger

§ 14

Forslag om oprettelse af nye idrætsafdelinger eller optagelse af andre idrætsforeninger fremsættes på hovedforeningens ordinære generalforsamling

§ 15

Den enkelte idrætsafdeling er at betragte som en økonomisk selvstændig enhed, og hæfter således for sine egne dispositioner.

Hverken hovedforeningen eller de enkelte afdelinger hæfter således for den enkelte afdelings økonomiske dispositioner

Afdelingsgeneralforsamlingen.

§ 16.

Hver idrætsafdeling afholder en årlig generalforsamling senest 3 måneder efter afslutning af afdelingens regnskabsår.

§ 17.

Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, meddeles medlemmerne tidligst 6 uger og senest 8 dage før dens afholdelse.

§ 18.

Stemmeberettiget er alle medlemmer af den pågældende afdeling, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance på stemmetidspunktet.

§ 19.

Afdelingsgeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage for generalforsamlingen.

§ 20.

Afdelingsgeneralforsamlingen vælger formand, 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.

Formanden, der indtræder i hovedforeningens bestyrelse, vælges for et år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med halvdelen på hver generalforsamling.

Bestyrelsessuppleanterne vælges for et år ad gangen.

Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

Valgbar er ethvert medlem af foreningen, der er fyldt 18 år, samt forældre til umyndige medlemmer.

—o0o—

§ 21.

Ud over idrætsafdelingens medlemmer, har hovedforeningens øvrige medlemmer lov til at overvære en afdelingsgeneralforsamling og har taleret, men ikke stemmeret.

§ 22.

Afdelingsgeneralforsamlingen herunder ekstraordinære generalforsamlinger afholdes og indkaldes i øvrigt efter samme regler som generalforsamlingen i hovedforeningen.

Kontingent

§ 23

Kontingentet i en idrætsafdeling fastsættes af den pågældende bestyrelse, jfr. § 36. Står et medlem i restance med mere end 2 måneders kontingent, har afdelingsbestyrelsen ret til at udelukke vedkommende adgang til idrætten i pågældende afdeling.

Afdelingsbestyrelsen.

§ 24.

Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af afdelingens generalforsamling, men den skal dog foruden formanden bestå af mindst 2 medlemmer.

§ 25.

Afdelingsbestyrelsen er den afgørende myndighed, hvad det idrætslige arbejde og afdelingens økonomiske dispositioner angår, under ansvar over for afdelingens generalforsamling. Undtaget er dog beslutninger, jfr. § 37.

Formanden har pligt til at lede det daglige arbejde samt til at aflægge beretning ved bestyrelsesmøderne i foreningen.

§ 26.

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær.

§ 27.

Afdelingens kasserer fører et regnskab for den pågældende afdeling.

§ 28.

Afdelingsbestyrelsen sikrer opbevaringen af afdelingens korrespondance, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i afdelingen, samt fortegnelse over sportslige resultater

§ 29.

Ved henvendelse fra en afdeling til offentlige myndigheder, skal hovedforeningens forretningsudvalg orienteres, ligesom særlige arrangementer skal godkendes af dette udvalg.

§ 30.

Hovedforeningens formand har ret til at overvære en afdelings bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret.

Hovedforeningens formand kan eventuel lade sig repræsentere ved et andet medlem af forretningsudvalget.

Afsnit IV

Fælles bestemmelser

Kap. 4 Regnskab.

§ 31.

Regnskaberne afsluttes hvert år senest pr. 31. december, og kassereren skal forelægge alt vedrørende regnskaberne for den af hovedforeningen valgte revision mindst 8 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 32.

Revisorerne har pligt til at gennemgå alt vedrørende regnskaberne samt give påtegning herom.

Kap. 5 Medlemmerne.

§ 33.

Medlem af foreningen er:

aktive, der har betalt kontingent til en eller flere idrætsafdelinger, og

passive, der er indmeldt som sådan eller er overgået fra aktiv til passiv.

Medlemskabet gælder fra indmeldelsesdatoen til udmeldelse finder sted, eller til pågældende ekskluderes på grund af restance eller af årsager som nedenfor anført.

Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser usportslig ånd eller modarbejder foreningens tarv, skaber splittelse eller skaber sig private fordele til skade for foreningen, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at give vedkommende en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde har hovedbestyrelsen myndighed til at ekskludere vedkommende fra hele foreningen inklusive de enkelte afdelinger.

Et sådant ekskluderet medlem skal have skriftlig meddelelse om eksklusionen og har derefter ret til at møde ved førstkommende generalforsamling i hovedforeningen for at forsvare sin sag.

En begæring om at forsvare sin sag for den førstkommende generalforsamling har ikke opsættende virkning på hovedbestyrelsens beslutning.

Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser usportslig ånd eller modarbejder foreningens tarv, skaber splittelse eller skaber sig private fordele til skade for afdelingen, er afdelingsbestyrelsen efter samme principper berettiget til at udelukke medlemmet fra afdelingen.

 Et udelukket medlem skal have skriftlig meddelelse om udelukkelsen, og har derefter ret til at møde ved førstkommende generalforsamling i afdelingen at forsvare sin sag.

Afdelingsbestyrelsen har pligt til at orientere hovedforeningens forretningsudvalg om beslutningen om udelukkelse af et medlem.

En begæring om at forsvare sin sag for den førstkommende generalforsamling har ikke opsættende virkning på afdelingsbestyrelsens beslutning.

§ 34.

Idrætsudøvere er ikke ulykkesforsikrede, og foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader under øvelserne

§ 35.

Politiske drøftelser og agitationer må ikke under nogen form finde sted inden for foreningen.

Kap. 6 Kontingentet.

§ 36.

Den enkelte idrætsafdeling fastsætter selv kontingentet for afdelingens enkelte medlem, jfr. § 23.

Kontingentet er for passive medlemmer mindst 75 kr. årligt.

Aktive medlemmer betaler kun kontingent til den pågældende afdeling.

§ 37.

Hver idrætsafdeling afregner årligt for hvert medlem et beløb til hovedforeningen til dækning af fælles udgifter.

Beløbets størrelse fastsættes på det første hovedbestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling i hovedforeningen.

Hvis en afdeling ikke afregner afdelingens kontingent til hovedforeningen inden udgangen af det efterfølgende kalenderår, kan hovedbestyrelsen vælge at ekskludere afdelingen.  I tilfælde af eksklusion kan afdelingen kræve beslutningen prøvet på hovedforeningens næstkommende generalforsamling.  Fremsættes begæringen om prøvelse af eksklusionen for en generalforsamling inden 6 uger efter at meddelelse er kommet frem til formanden eller i dennes forfald til 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suspenderes eksklusionen, indtil generalforsamlingen har truffet endelig afgørelse om hovedbestyrelsens beslutning.  Fremsættes begæringen senere, fastholdes eksklusionen, indtil hovedforeningens generalforsamling måtte tilsidesætte hovedbestyrelsens beslutning.

Kap. 7 Medlemsbladet

§ 38.

Foreningen kan udgive et medlemsblad, der udsendes til samtlige medlemmer.

Til at redigere bladet vælger hovedbestyrelsen selv et udvalg.

Alle generalforsamlinger, er alene lovligt indvarslede, 

 1. når de er meddelt i medlemsbladet med det i vedtægterne givne varsel eller
 2. annonceret på foreningens hjemmeside tillige med opslag udvalgte steder i haller og klubhuse med det i vedtægterne givne varsel.

Afsnit V

Ændring af vedtægter og opløsning

Kap. 8 Ændring af vedtægterne

§ 39.

Ændring af vedtægterne kan kun finde sted, såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ved fremmøde på hovedforeningens generalforsamling stemmer herfor.

Såfremt det nødvendige flertal ikke opnås, kan vedtægtsændringerne ske ved uændret genfremsættelse af det/de stillede forslag på den førstkommende generalforsamling, hvorpå der alene kræves almindelig stemmeflerhed for en endelig vedtagelse.

Kap. 9 Opløsning af hovedforeningen og/eller en afdeling

§ 40.

Opløsning af hovedforeningen eller en afdeling kan kun ske, når det er meddelt i indvarslingen til  hovedforeningens generalforsamling, og kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er mødt, og 3/4 af disse stemmer for opløsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig ifølge ovenstående, afholdes ny generalforsamling 14 dage senere, og denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Den afsluttende generalforsamling disponerer over foreningens midler.

Foranstående vedtægter for Espergærde Idræts Forening og dens idrætsafdelinger er vedtaget på hovedforeningens generalforsamling den 27. april 1970 og ændringer foretaget på generalforsamlinger i 1972, 1975, 1979, 1982, 1983, 1985, 1989, 1993, 1996, 2005 og 2012


Print denne side