Vedtægter

Afsnit I

Navn og formåI

Kap. 1 Navn og formåI

§ 1

Foreningen, hvis navn er ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING, er stiftet den 3. november 1935 ved sammenslutning af daværende Espergærde Boldklub og Espergærde Gymnastikforening. 

§2

Dens formål er at samle dyrkere af og interesserede i idræt og motion, samt almennyttige formål. 

Afsnit II

Hovedforeningen

Kap. 2 Hovedforeningen

§3

Hovedforeningens opgave er at forestå koordinering og samarbejde mellem de enkelte afdelinger samt repræsentere foreningen udadtil i samtlige forhold. 

I forhold der alene vedrører en afdeling, kan Formanden for den pågældende afdelingsbestyrelse repræsentere afdelingen. Afdelingsformanden kan lade sig repræsentere af et andet medlem af afdelingsbestyrelsen

Generalforsamlingen 

§4

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 

§5

Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, meddeles medlemmerne tidligst 6 uger og senest 8 dage før dens afholdelse.

Digital Generalforsamling

§6

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. Beslutningen om digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. 

Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes iforbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen. 

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning. 

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og dens beslutninger tages ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte medlemmer. jfr. Dog §39 og §40. 

Dirigenten vælger den form, hvorunder en afstemning skal foregå, men skal dog, såfremt et af de tilstedeværende medlemmer ønsker det, lade afstemningen foregå skriftligt. 

Alle valg skal foregå skriftligt, såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges. Bliver der ved en afstemning stemmelighed, foretages ny afstemning. Stemmeberettiget er ethvert medlem. der er fyldt 16 år, og som mindst 1 måned har været medlem af foreningen. 

§8

Generalforsamlingen har følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Regnskaber.

4. lndkomne forslag.

5. Valg af formand, forretningsudvalg, revisorer og suppleanter.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

§9

Generalforsamlingen vælger formand, 4 medlemmer til forretningsudvalget, 2 suppleanter til forretningsudvalget, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Formanden vælges for et år ad gangen.

Medlemmer til forretningsudvalget vælges for to år ad gangen, således at der vælges 2 medlemmer til forretningsudvalget ved hver generalforsamling. Bestyrelsessuppleaterne, revisorerne og revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alles vedkommende. 

Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år. Formanden kan ikke være medlem af en afdelingsbestyrelse. Revisorerne og revisorsuppleanten kan ikke være medlem af nogen bestyrelse inden for foreningen. 

§10

Ekstraordinær generalforsamling afholdes. når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 25 personer ved skriftlig henvendelse til formanden under angivelse af forhandlingsemnet forlanger en sådan afholdt. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter det fremsendte forlangende er modtaget af formanden.

Hovedbestyrelsen 

§ 11

Bestyrelsen, der næst efter generalforsamlingen er den højeste myndighed inden for foreningen, skal forestå alle samlede foreningsarrangementer. 

Bestyrelsen består af formanden og de 4 af generalforsamlingen valgte medlemmer til forretningsudvalget, samt formændene for idrætsafdelingerne. Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær. 

Hvis en afdelingsformand ikke kan deltage i af bestyrelsen varslet møde, kan afdelingen lade sig repræsentere af næstformanden, eller i dennes forfald et andet medlem af afdelingsbestyrelsen. 

§12

Kassereren fører foreningens regnskaber, ligesom alle ind-og udbetalinger sker ved ham. Han fører  endvidere medlemskartoteket. 

§ 13

Sekretæren fører protokol over møder og generalforsamlinger, samt fører foreningens korrespondance. 

Forretningsudvalg 

§14

Formanden og de 4 af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer danner et forretningsudvalg, der forestår den daglige ledelse af foreningen.

Tegningsregler / Hæftelse

§15

Stk. 1: Hovedforeningen tegnes af Formanden sammen med et medlem af forretningsudvalget. Det samlede forretningsudvalg kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen. 

Stk. 2: Hovedbestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af hovedforeningen.

Stk. 4: Afdelingen tegnes af afdelingsformanden sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem. Afdelingsbestyrelsen kan foretage alle dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af afdelingsgeneralforsamlingen. 

Stk. 5: Afdelingsbestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af afdelingen. 

Stk. 6: Der påhviler ingen medlemmer af hovedforeningen / afdelingerne personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler hovedforeningen eller afdelingen. 

Afsnit III

ldrætsafdelingerne

Kap. 3 ldrætsafdelingerne

Nye afdelinger 

§ 16

Forslag om oprettelse af nye idrætsafdelinger eller optagelse af andre idrætsforeninger fremsættes på hovedforeningens ordinære generalforsamling. 

§ 17

Den enkelle idrætsafdeling er at betragte som en økonomisk selvstændig enhed, og hæfter således for sine egne dispositioner. Hverken hovedforeningen eller de enkelte afdelinger hæfter således for den enkelte afdelings økonomiske dispositioner. 

Afdelingsgeneralforsamlingen 

§ 18

Hver idrætsafdeling afholder en årlig generalforsamling senest 3 måneder efter afslutning af afdelingens regnskabsår. 

§ 19

Generalforsamlingen skal, for at være lovligt indvarslet, meddeles medlemmeme tidligst 6 uger og senest 8 dage før dens afholdelse. 

§20

Stemmeberettigede er alle medlemmer af den pagældende afdeling, der er fyldt 16 år, og som ikke er i kontingentrestance pa stemmetidspunktet. 

§ 21

Afdelingsgeneralforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Regnskab.

4. lndkomne forslag.

5. Valg af formand. bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

6. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget under punkt 4, må være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. 

§ 22

Afdelingsgeneralforsamlingen vælger formand, 2 eller flere bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 

Formanden, der indtræder i hovedforeningens bestyrelse, vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur med halvdelen på hver generalforsamling. 

Bestyrelsessuppleanteme vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted for alles vedkommende.

Valgbar er ethven medlem af foreningen, der er fyldt 18 år, samt forældre til umyndige medlemmer. 

§ 23

Ud over idrætsafdelingens medlemmer, har hovedforeningens øvrige medlemmer lov til at overvære en afdelingsgeneralforsamling og har taleret, men ikke stemmeret. 

§ 24

Afdelingsgeneralforsamlingen herunder ekstraordinære generalforsamlinger afholdes og indkaldes i øvrigt efter samme regler som generalforsamlingen i hovedforeningen, herunder reglerne om digital generalforsamling, jvf. §6

Kontingent  

§ 25

Kontingentet i en idrætsafdeling fastsættes af den pågældende bestyrelse, jvf. § 36. Står et medlem i restance med mere end 2 måneders kontingent, har afdelingsbestyrelsen ret til at udelukke vedkommende adgang til idrætten. 

Afdelingsbestyrelsen 

§ 26

Afdelingsbestyrelsens størrelse bestemmes af afdelingens generalforsamling, men den skal dog foruden formanden bestå af mindst 2 medlemmer.

§27

Afdelingsbestyrelsen er den afgørende myndighed, hvad det idrætslige arbejde og afdelingens økonomiske dispositioner angår, under ansvar overfor afdelingens generalforsamling. Undtaget dog beslutninger, jfr. § 37. 

Formanden har pligt til at lede det daglige arbejde samt til at aflægge beretning ved bestyrelsesmøderne i foreningen. 

§28

Bestyrelsen vælger selv sin næstformand, kasserer og sekretær. 

§ 29

Afdelingens kasserer fører et regnskab for den pågældende afdeling. 

§ 30

Afdelingsbestyrelsen sikrer opbevaringen af afdelingens korrespondance, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i afdelingen, samt fortegnelse over sportslige resultater. 

§ 31

Ved henvendelse fra en afdeling til offentlige myndigheder, skal hovedforeningens forretningsudvalg orienteres, ligesom særlige arrangementer skaI godkendes af dette udvalg.

§ 32

Hovedforeningens formand har ret til at overvrere en afdelings bestyrelsesmøder og har taleret, men ikke stemmeret. 

Hovedforeningens formand kan eventuelt lade sig repræsentere ved et andet medlem af forretningsudvalget. 

Afsnit IV

Fælles bestemmelser

Kap. 4 Regnskab

§ 33

Regnskaberne afsluttes hvert år senest 31. december, og kassereren skal forelægge alt vedrørende regnskaberne for den af hovedforeningen valgte revision mindst 8 dage før den ordinære generaJforsamling. 

§ 34

Revisorerne har pligt til at gennemgå alt vedrørende regnskaberne samt give påtegning herom. 

Kap. 5 Medlemmerne

§ 35

Medlem af foreningen er: 

alle, der har betalt kontingent til en eller flere afdelinger, og passive, der er indmeldt som sådan eller er overgaet fra aktiv til passiv. 

Medlemskabet gælder fra indmeldelsesdatoen til udmeldelse finder sted, eller til pågældende ekskluderes på grund af restance eller af årsager som nedenfor anført. 

Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser usportslig ånd eller modarbejder foreningens tarv, skaber splittelse eller skaber sig private fordele til skade for foreningen, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at give vedkommende en skriftlig advarsel. I gentagelsestilfælde har hovedbestyrelsen myndighed til at ekskludere vedkommende fra hele foreningen inklusive de enkelte afdelinger. 

Et sådant ekskluderet medlem skal have skriftlig meddelelse om eksklusionen og har derefter ret til at møde ved førstkommende generalforsamling i hovedforeningen for at forsvare sin sag. 

En begæring om at forsvare sin sag for den førstkommende generalforsamling har ikke opsættende virkning på hovedbestyrelsens beslutning. 

Er et medlem til skade for andre medlemmer, viser usportslig ånd eller modarbejder foreningens tarv, skaber splittelse eller skaber sig private fordele til skade for afdelingen, er afdelingsbestyrelsen efter samme principper beretiget til at udelukke medlemmet fra afdelingen. 

Et udelukket medlem skal have skriftlig meddelelse om udelukkelsen, og har derefter ret til at møde ved førstkommende generalforsamling i afdelingen for at forsvare sin sag.

Afdelingsbestyrelsen har pligt til at orientere hovedforeningens forretningsudvalg om beslutningen om udelukkelse af et medlem. 

En begæring om at forsvare sin sag for den førstkommende generalforsamling har ikke opsættende virkning på afdelingsbestyrelsens beslutning. 

§ 36

Idrætsudøvere er ikke ulykkesforsikrede, og foreningen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader under udøvelserne. 

§ 37

Politiske drøftelser og agitationer må ikke under nogen form finde sted i foreningen. 

Kap. 6 Kontingent

§ 38

Den enkelte idrætsafdeling fastsætter selv kontingentet for afdelingens enkelte medlemmer jfr. § 23. 

Kontingentet er for passive medlcmmer mindst 75 kr. årligt. 

Aktive medlemmer betaler kun kontingent til den pågældende afdeling. 

§ 39

Hver idrætsafdeling afregner årligt for hvert medlem et beløb til hovedforeningen til dækning af fælles udgifter. 

Beløbets størrelse fastsætts på det første hovedbestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling i hovedforeningen. 

Hvis en afdeling ikke afregner afdelingens kontingent til hovedforeningen inden udgangen af det efterfølgende kalenderår, kan hovedbestyrelsen vælge at ekskludere afdelingen. I tilfælde af eksklusion kan afdelingen kræve beslutingen prøvet på hovedforeningens næstkommende generalforsamling. Fremsendes begæringen om prøvelse af eksklusion for en generalforsamling inden 6 uger efter at meddelelse er kommet frem til formanden eller i dennes forfald til 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suspenderes eksklusionen, indtil generalforsamlingen har truffet endelig afgørelse om hovedbestyrelsens beslutning. Fremsættes begæringen senere, fastholdes eksklusionen, indtil hovedforeningens generalforsamling måtte tilsidesætte hovedbestyrelsens beslutning. 

Kap. 7 Indkaldelse til Generalforsamlinger

§ 40

Alle Generalforsamlinger, er alene lovligt indvarslede, 

  1. når de er meddelt på EIF’s eller afdelingens hjemmeside og
  2. er meddelt ved e-mail til samtlige valgbare medlemmer jvnf. §20, eller med opslag på udvalgte steder i haller og klubhuse.

Afsnit V

Ændring af vedtægter og opløsning

Kap. 8 Ændring af vedtægteme

§ 41

Ændring af vedtægterne kan kun finde sted, såfremt 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer ved fremmøde på hovedforeningens generalforsamling stemmer herfor. 

Såfremt det nødvendige flertal ikke opnås, kan vedtægtsændringerne ske ved uændret genfremsendelse af det/de stillede forslag på den førstkommende generalforsamling, hvorpå der alene kræves almindelig stemmellerhed for endelig vedtagelse. 

Kap. 9 Opløsning af hovedforeningen og/eller en afdeling.

§ 42

Opløsning af hovedforeningen eller en afdeling kan kun ske, når det er meddelt i indvarslingen til hovedforeningens generalforsamling, og kan kun vedtages, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er mødt, og 3/4 af disse stemmer for opløsningen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig ifølge ovenstående, afholdes ny generalforsamling 14 dage senere, og denne er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. 

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i §2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål”

Foranstående vedtægter for Espergærde ldræts Forening og dens idrætsafdelinger er vedtaget på hovedforeningens generalforsamling den 27. april 1970 og ædringer foretaget på generalforsamlinger i 1972, 1975, 1979, 1982, 1983, 1985, 1989, 1993, 1996, 2005, 2012 og 2022.


Print denne side

[print-me]