ESPERGÆRDE IDRÆTS FORENING
Generalforsamling 24. april 2019 kl. 1900 på Gymnasievej
Formandens beretning for 2018

Den altoverskyggende begivenhed i 2018 var Helsingør Kommunes beslutning om at fjerne driftstilskuddet til Espergærdehallen for at overføre samme driftstilskud på dkk 1.045.000 til Ny Idrætsby, der dog ikke som planlagt stod klar i august 2018, men blev voldsomt forsinket og fordyret. Den økonomiske fordel for EIF var, at driftstilskuddet til Espergærdehallen bevaredes hele 2018. 

EIF’s Forretningsudvalg fik på et hovedbestyrerelsesmøde i 2018 mandat til at forhandle med kommunens Idrætsudvalg med henblik på sikre en ordning, hvorved Espergærdehallen kunne bevares. Lykkedes det ikke, var der næppe nogen vej uden om lukning, hvilket ville være en katastrofe baseret på kommunalt kortsyn i en tid, hvor Espergærde vokser hastigt.

Den foreløbige kulmination på forhandlingerne kom 30. november 2018, da Helsingør Dagblad bragte et foto af Bettina Svinggaard og Jens Bertram fra Idrætsudvalget, der kunne meddele, at Espergærdehallen overlever foreløbig et år mere. I EIF fortsætter vi dog kampen for en fortsat overlevelse udover det ene år, da vi ikke kan drive EIF uden Espergærdehallen. Og vi har medlemstal og aktivitetsniveau i Espergærdehallen og Ny Idrætsby på vor side. Begge har efter ibrugtagningen af Ny Idrætsby en belægningsprocent på hverdage på 100. Derudover bruges Espergærdehallen også i weekends.

Jeg vil i forbindelse med den fortsatte brug af Espergærdehallen takke såvel Hovedbestyrelse som Forretningsudvalg for opbakning til bevarelse af vor hal.

Dog må jeg dryppe lidt malurt i bægeret. Det er ikke i orden, når nogle afdelinger i forbindelse med sager, der ifølge vore vedtægter kræver sammenhold, truer med at gå enegang. For det første vil det ikke have nogen virkning, da Byråd, Udvalg og Administration i Helsingør Kommune i politiske sager kun kommunikerer via Forretningsudvalg og Hovedbestyrelse. For det andet må vi alle som medlemmer, hvadenten aktive, passive eller medlem i bestyrelser i EIF anerkende vores vedtægter som den ”Grundlov”, de er for Espergærde IF’s virke. I det daglige retter man denne utilfredshed først til egen bestyrelse. Er det ikke nok, kan man gå videre til Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg, men man går ikke solo og kontakter presse eller offentlige myndigheder. Basta.

Det var dagens alvorlige irettesættelse. Vi må og skal stole på, at EIF bliver drevet efter de vedtægter, vi selv har besluttet. Alle er velkomne til at komme ud af busken og stille ændringsforslag til Vedtægterne, men også det er der regler for. Så læs og lær Vedtægterne og respekter dem. Tak.

Tilbage til den mere daglige drift af EIF. Medlemstallet har nu i 4 år konstant ligget på mellem 2300 og 2400 medlemmer. Ved sidste årsskifte 2.358 medlemmer. I takt med Espergærdes udbygning må vi forvente et øget medlemstal, og alle afdelinger gør sit for at kunne opsuge flere medlemmer.

I Badminton er problemet mest mangel på banetid. Det arbejder badmintonbestyrelsen på at kunne tackle. Afdelingen havde ved årsskiftet 2018/2019 230 aktive.

Fodbold havde 676 aktive og forventer, at der kan blive frigivet tider på kunstgræsbanen som følge af det kommende nye stadion i Helsingør, hvortil det forventes, at mange FCH hold skal forlægge træningen. Ellers har afdelingen de sædvanlige problemer med dårlige græsbaner, når der er perioder med meget nedbør. Eller lange tørkeperioder. Baneanlægget er ganske enkelt ikke drænet til at kunne absorbere og borttransportere store regnmængder, ligesom der ikke er sprinklere på banerne til vandingsformål.

I håndbold er situation normaliseret efter en tid med trænerfrafald og uro blandt U10 og U12 pigerne. Afdelingen har ca. 100 medlemmer.

Petanque med formand Karsten Hansen i spidsen skal roses for 2018’s største procentuelle medlemsfremgang med 51 aktive i 2018 mod 36 i 2017. Det er et plus på næsten 42%. Flot arbejde.

Puls 3060 fortsætter med at være meget aktive med deltagelse i mange løb og med et aktivt træningsprogram på kommunens veje og stier. De næsten 400 medlemmer kan ses på alle årstider iført trafiksikre veste og løbetøj.

I tennis har bestyrelsen stoppet medlemsfrafaldet, der ved årsskiftet var 320. Glædeligt at der er ro til at sikre det fremtidige arbejde med ungdommen, selv om der nok altid blandt medlemmer – og nogles forældre – vil være kritik af, hvorledes midler fordeles.

Endelig skal gymnastik roses for et pænt hop fremad i medlemstallet, der ved årsskiftet var vokset til over 600 fra godt 530. Tak til alle dygtige instruktører og ledere i gymnastik for deres fortsatte engagerede indsats.

I øvrigt er det i forbindelse med gennemgangen af afdelingerne værd at notere, at de alle var bedt om at aflevere input til denne beretning, hvis man havde noget på hjerte udover den daglige drifts glæder og genvordigheder. Ingen afdeling vendte dog tilbage, så derfor kan jeg desværre ikke stå her og skryde om Espergærde Idræts Forenings glorværdige præstationer i 2018. Så skulle nogen eller nogle føle sig forbigået i denne beretning, så kig på jer selv eller jeres bestyrelse og klar tingene internt.

Når det er sagt, ved Hovedforeningen selvfølgelig godt, at der bliver arbejdet hårdt ude i afdelingerne. Ofte med for lidt plads og svære omgivelser, hvadenten det er udendørs eller indendørs. Og med et stramt og ofte for lille budget.

Derfor skal I selvfølgelig også roses for jeres engagement. Både alle I semiprofessionelle instruktører, der oppebærer et vederlag for udøvelse af en gerning, der tager meget tid. Men også en stor og dybfølt tak til alle de ulønnede, der enten træner, sidder i bestyrelser, instruerer eller på anden vis fungerer til gavn for vor gamle klub. Vi har kun begrænsede muligheder for at takke jer, men I skal vide, at jeres indsatser bliver iagttaget og værdsat.  

Til slut lige lidt om ting på tværs i vor forening. 

Sidste år var der i Formandsberetningen en opfordring til godt vejr til det Skt. Hans arrangement, som EIF er deltager i. Faktisk blev vort ønske hørt i så høj grad, at bålet måtte aflyses på grund af alt for godt vejr. Det blev vedtaget, at EIF skulle fortsætte arbejdet med Skt. Hans arrangementet, men i år vil bålet blive søsat, så selv tørke ikke forhindrer tænding og Midsommervise med bål, men ikke med brand. Og værd at notere var der et rimeligt afkast til EIF, men vi udregner ikke timeløn. Stor tak til Skt. Hans komiteen, hvoraf flere som nævnt er fra EIF.

Espergærdeskolernes Idrætsdag sidste mandag før sommerferien blev vejrmæssigt også begunstiget. Og dermed var successen hjemme, og herfra tak til alle jer fra EIF, der er med til at gøre dagen festlig for op mod 1000 elever fra de 4 skoler i distriktet.

Og Kronborg Cup, fodboldturneringen der afvikles i hele kommunen, blev igen en stor sportslig succes. Og med det også en stor økonomisk gevinst for Fodboldafdelingen. Også her tak til alle frivillige, der er med til at sikre EIF et beløb til det videre arbejde med vores ungdom.

Det er dyrt at drive en Idrætsforening. Vi har gymnaster, fodbold- og håndboldspillere, løbere, motionister, badminton- og tennisspillere, der rejser rundt i ind og udland og repræsenterer vores klub. Det koster mange penge, og mange betaler også selv for deres oplevelser. Og på den hjemlige front er der store udgifter til rekvisitter, trænere og andet. Derfor må jeg opfordre til, at alle betaler deres kontingent. Man kan ikke køre på frihjul. Man snyder sine betalende sportskammerater og giver EIF mindre mulighed for at træde til økonomisk.

Alt i alt har vi dog grund til at være glade for og stolte af vor klub. Etableret som Espergærde Idræts Forening i 1935 som en sammenlægning af byens daværende Gymnastikforening og Boldklub har vi fulgt med tiden og udviklet os til en moderne Idrætsforening til gavn og glæde for lokalsamfundet. Og til en klub, der til tider også markerer sig mere nationalt og sandelig også internationalt. Det være sig unge mennesker fra fodboldafdelingen, der bliver professionelle enten i Danmark eller via andre klubber kommer til udlandet. Eller Tennis, der kan høste Danmarksmesterskaber eller måske især Grand Prix gymnasterne, der gør os ære med medaljer og mesterskaber hjemme og ude.

Men forankringen er i Espergærde. Det er herfra, vor verden går.

Peter Brask
Formand
Espergærde Idræts Forening
24. april 2019